Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część zamieszczonych na stronie materiałów nie jest dostępnych cyfrowo
 • opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Wyłączenia

 • większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy dla przeglądarek Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Banaszak.
 • E-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
 • Telefon: 65 512 26 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
  Stara Przysieka Druga 34
  64-030 Śmigiel
 • E-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl
 • Telefon: 65 512 26 62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej zlokalizowana jest pod dwoma adresami:

 • Siedziba - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej, Stara Przysieka Druga 34, 64 - 030 Śmigiel
 • Szkoła filialna - Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej Szkoła Filialna w Wonieściu, Wonieść 36, 64 - 030 Śmigiel.

W Szkole w Starej Przysiece Drugiej mieści się siedziba jednostki. Jest to kompleks trzech dwukondygnacyjnych budynków oznaczonych literami A, B, C. Budynek A, w którym są przyjmowani interesanci posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła filialna w Wonieściu mieści się w wielokondygnacyjnym budynku, który ze względu na starą architekturę nie posiada rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szkoła umożliwia wstęp do wszystkich budynków osobie z psem asystującym.

Szkoła umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego online.

Szkoła z siedzibą w Starej Przysiece Drugiej 

W obrębie 1 km znajduje się stacja kolejowa Przysieka Stara.

Przed szkołą znajduje się plac parkingowy, wyznaczono miejsce dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy furtce zamontowano dzwonek.

Parking przed szkołą w Starej Przysiece Drugiej    Furtka, przy której zamontowano dzwonek

W budynku A mieści się administracja szkoły. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie bez poręczy oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim z zamontowaną obustronną poręczą.

Wejście do budynku A Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej

Sekretariat, w którym przyjmowani są interesanci znajduje się na parterze. W budynku, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono toaletę dla osób z niepełnosprawnością.

Szerokość korytarzy nie stanowi barier dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przejściach brak progów.

Wejście do sekretariatu w budynku A Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej   Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach

Pozostałe budynki B i C nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do głównego wejścia budynku B prowadzą 2 stopnie bez poręczy. Przed wejście budynku C prowadzi sześć stopni z zamontowaną jednostronną poręczą. Brak pochylni.

W budynkach brak windy lub innych urządzeń pozwalających osobom ze szczególnymi potrzebami na pokonanie różnicy poziomów.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Szkoła Filialna w Wonieściu

przystanek autobusowy znajduje się w odległości 100 m od budynkuNa terenie szkoły brak parkingu dla interesantów.

Do wejścia głównego prowadzą dwa stopnie bez poręczy, brak pochylni. W przejściu występuje próg wysokości 3 cm.

W szkole filialnej brak sekretariatu, interesanci są kierowani do siedziby w Starej Przysiece Drugiej.

Ze względu na starą architekturę wewnątrz budynku pojawiają się liczne progi w przejściach oraz schody. Brak windy lub innych rozwiązań pozwalających na pokonanie różnicy poziomów.

Brak toalety wyznaczonej dla osób z niepełnosprawnością.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Wejście do budynku Szkoły Filialnej w WonieściuKlatka schodowa w budynku Szkoły Filialnej w Wonieściu   Klatka schodowa w budynku Szkoły Filialnej w Wonieściu

Złożenie wniosku


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:

 • Wypełnić i wysłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej
Stara Przysieka Druga 34
64-030 Śmigiel

 • Dostarczyć wniosek do Sekretariatu w godzinach 7:00-15:00
 • Wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkola-przysieka.pl

Wnioski rozpatrywane są przez Zespół do spraw Dostępności w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej.

Mają Państwo również prawo poinformować o braku dostępności.

Informacja o braku dostępności

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.