Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych, pracowników, kontrahentów, gości Szkoły jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej. Kontakt: listowny/osobisty Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Śmigiel; telefoniczny (65) 512-26-62; e-mail: sekretariat@szkola-przysieka.pl

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Król, kontakt poprzez pocztę e-mail iod@szkola-przysieka.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

  1. Celem przetwarzania danych przez Szkołę jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych. Zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez Szkołę obowiązków, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz aktach wykonawczych do tych ustaw.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców, opiekunów prawnych może być także zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda dotyczy czynności opisanych w oświadczeniu np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Szkoła przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.

4. Odbiorcy danych osobowych

Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność Szkoły, firmy świadczące usługi archiwizacji, niszczenia dokumentów, zapewniające obsługę prawną, administracyjną. Dane osobowe dziecka mogą być także udostępnione na podstawie udzielonej przez rodziców, opiekunów zgody podmiotom wskazanym w oświadczeniu.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane w Szkole zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, który jest częścią instrukcji kancelaryjnej zgodnej z zapisami ustawy Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2020 poz. 164) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy. Dane osobowe wskazane w oświadczeniu rodzica, opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres jednego roku od daty zakończenia edukacji ucznia w Szkole lub do czasu wcześniejszego odwołania udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach o których mowa w pkt 3 lit. a) jest konieczne, jest wymogiem ustawowym służącym wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych będzie np. niemożność zrealizowania obowiązku szkolnego. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwości uczestnictwa w czynnościach opisanych w oświadczeniu. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. c) nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan wymaganych danych osobowych to zawarcie umowy nie będzie możliwe.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.