Nieobecność ucznia w szkole

wyciąg ze statutu szkoły

Obowiązki ucznia

§ 41

8. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność ucznia na zajęciach w ciągu tygodnia po jego powrocie do szkoły.

§ 42

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego przedstawia uczniom i rodzicom sposoby usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Dopuszczalnymi sposobami usprawiedliwiania nieobecności są:

  1. zapis dokonany przez rodzica w zeszycie korespondencji opatrzonym podpisem wychowawcy i wzorami podpisów rodziców, przy czym rodzice, usprawiedliwiając absencję ucznia, są zobowiązani podać datę oraz przyczynę usprawiedliwianej nieobecności oraz złożyć swój podpis,
  2. usprawiedliwienie zawierające przyczynę nieobecności wystawione przez rodzica w dzienniku elektronicznym wyłącznie przy użyciu jego konta.

3. Jeżeli uczeń lub jego rodzic nie przedłoży usprawiedliwienia wychowawcy klasy w terminie wskazanym w § 41 ust. 8, nieobecności ucznia uważa się za nieusprawiedliwione.

4. Wychowawca klasy przechowuje do końca roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentów wychowawca prowadzi postępowanie wyjaśniające.

5. Zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić na pisemny wniosek lub osobiste wstawiennictwo rodzica ucznia.

6. Zwolnienia ucznia z zajęć dokonuje wychowawca klasy, dyrektor lub wicedyrektor. W wyjątkowych sytuacjach (nieobecność wychowawcy) uczeń może być zwolniony z zajęć przez nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie i przekazuje je wychowawcy klasy.

7. W przypadku reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, konkursach, uroczystościach - ucznia zwalnia z zajęć szkolnych dyrektor szkoły za zgodą rodziców.

8. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły w przypadku jego złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna.

9. Rodzice mają obowiązek poinformować wychowawcę klasy o nieobecności dziecka w szkole w przypadku, gdy trwa ona dłużej niż 3 dni i podać przyczynę tej nieobecności.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.